Προσλήψεις 351 ατόμων σε 52 δήμους σε όλη τη χώρα

Σε προσλήψεις 351 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης προχωρούν 52 δήμοι σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δείτε στη λίστα που ακολουθεί τους δήμους, τις θέσεις και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Ειδικότερα:

1) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Θέρμης» (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την λειτουργία των δράσεων της Σχολής Χορού του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου καθώς και των τμημάτων χορού των Κέντρων Πολιτισμού της Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2018–2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικά δύο (2) ατόμων, ωρομίσθιου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Δάσκαλος Μπαλέτου – Σύγχρονου (Καλλιτεχνικό Υπεύθυνο Σχολής Χορού), Θέρμη Θεσ/κης

1ΠΕ Δάσκαλος Ρυθμικής, Θέρμη Θεσ/κης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (αφού την αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.deppath.gr ή από τα Γραφεία της ΔΕΠΠΑΘ στην παρακάτω διεύθυνση Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), Καραολή Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 463423.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-11-2018 έως και 27-11-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

2) N.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το N.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Περιόδου 2018-2019, του Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», Βόλος Μαγνησίας.

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή

θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει

κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019).

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

N.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Δεληδημητρίου Ζαφειρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 91191.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-11-2018 έως και 23-11-2018.

3) Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων: Πρόσληψη 29 ατόμων

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Λουτράκι Κορινθίας

2ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Λουτράκι Κορινθίας

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, Λουτράκι Κορινθίας

22ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), Λουτράκι Κορινθίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιάσονος 1 & Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ. 203 00, Λουτράκι Κορινθίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Γεωργίας Βασιλείου ή Αικατερίνης Φόρτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27443 60120 & 27443 60196.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-11-2018 έως και 26-11-2018

 

 

 

4) Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ. Ζωγράφου»: Πρόσληψη 10 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ. Ζωγράφου», που εδρεύει στου Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019 της Γ.Γ.Α., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Άθλησης για Όλους ή Μαζικού Αθλητισμού ή

οποιασδήποτε ειδικότητας με γνώση aerobic ή yoga ή pilates ή latin ή μυική ενδυνάμωση ή

Σουηδική γυμναστική, Ζωγράφου Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα κολύμβησης που να γνωρίζει aqua aerobic, εκμάθηση

Κολύμβησης, Ζωγράφου Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Ζωγράφου Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί, Ζωγράφου Αττικής

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Στίβου (άλματα, δρόμους, σφαίρα), Ζωγράφου Αττικής

5ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Κολύμβησης θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα εκμάθησης στη μικρή πισίνα, η σύμβασή τους θα ενεργοποιηθεί από 01-04-2019,

Ζωγράφου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», 2ος όροφος, Ανακρέοντος 60, Τ.Κ. 157 71, Ζωγράφου Αττικής, (υπόψη κ. Καζάκη Αρχοντίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7713815.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-11-2016 έως και 26-11-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

5) Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΥΕ Φύλακες, Δ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα Γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μαρίνου Σοφίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 314230.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-11-2016 έως και 26-11-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

 

6) Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης ‘’ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ’’»: Πρόσληψη 18 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)‘’ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ’’», που εδρεύει στην Ηλιούπολη της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ., με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Καλλιτεχνική Διεύθυνση του “Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης Απόστολος Μόσχος”», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», γ )«Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικής-Μουσικών Οργάνων» και δ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας»., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καλλιτεχνικός Διευθυντής (Μουσικός) Δημοτικού Ωδείου, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

2ΠΕ Καλών Τεχνών (με κατεύθυνση στη Ζωγραφική), Εγκαταστάσεις του Ν.Π.

1 Δάσκαλος Φωτογραφίας, MediaLab Δημοτικής Βιβλιοθήκης

1 Διδάσκων Μουσικής για Πιάνο, Μουσική Δωματίου & Συνοδεία, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Πιάνο & Μοντέρνο Πιάνο – keyboards, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Κιθάρα και Αναγεννησιακό Λαούτο-Μπαρόκ Κιθάρα, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Κιθάρα & Λαϊκή Κιθάρα (Συνοδείας), Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Ηλεκτρική & Ακουστική Κιθάρα, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Μονωδία, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Βιολί, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Βιολοντσέλο, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Φλάουτο, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Σαξόφωνο, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Τρομπέτα, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Ηλεκτρικό Μπάσο, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Μοντέρνο Τραγούδι, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

1 Διδάσκων Μουσικής για Υποχρεωτικά & Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση, Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου», Γραφείο Προσωπικού, Μεσσηνίας & Δαμασκηνού, Τ.Κ. 163 44, Ηλιούπολη Αττικής, (υπόψη κ. Ελένης Ψυρροπούλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9944001 & 210 9922899.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-11-2018 έως και 29-11-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

 

7) Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού»: Πρόσληψη 33 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», που εδρεύει στον Κορυδαλλό της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 9μηνης & 8μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων-Καθηγητών ή Δασκάλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) Με 9μηνη απασχόληση:

1 Καθηγητής μουσικής με δίπλωμα ή πτυχίο ενορχήστρωσης και διεύθυνσης ορχήστρας και ανωτέρων θεωρητικών, Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

4 Καθηγητές ή Δασκάλους θεωρητικών μουσικής με δίπλωμα ή πτυχίο αρμονίας ή

ανωτέρων θεωρητικών μουσικής, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

7Δάσκαλοι ή Καθηγητές κιθάρας με πτυχίο ή δίπλωμα κιθάρας, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

7 Δάσκαλοι ή Καθηγητές πιάνου με πτυχίο ή δίπλωμα πιάνου, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

3 Δάσκαλοι ή Καθηγητές τοξοτών εγχόρδων (βιολί, βιόλα, κόντρα μπάσου, βιολοντσέλου) με πτυχίο ή δίπλωμα των αντίστοιχων οργάνων, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

2 Δάσκαλοι ή Καθηγητές αρμονίου με πτυχίο ή δίπλωμα αρμονίου, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

1 Δάσκαλος ή Καθηγητής χάλκινων πνευστών με πτυχίο ή δίπλωμα χάλκινων πνευστών, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

2 Δάσκαλοι ή Καθηγητές ξύλινων πνευστών με πτυχίο ή δίπλωμα ξύλινων πνευστών, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

1 Δάσκαλος ή Καθηγητής κρουστών με πτυχίο ή δίπλωμα κρουστών, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

1 Δάσκαλος ή Καθηγητής μονωδίας και τραγουδιού με πτυχίο ή δίπλωμα μονωδίας, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

1 Δάσκαλος ή Καθηγητής χορωδίας με αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

3 Δάσκαλοι ή Καθηγητές μοντέρνας μουσικής με αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής.

Β) Με 8μηνη απασχόληση:

5 Καθηγητές ζωγραφικής, γλυπτικής με πτυχίο ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμης

σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

1 Καθηγητής φωτογραφίας με πτυχίο φωτογραφίας ΤΕΙ ή απόφοιτο δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

1 Καθηγητής ψηφιδωτού με πτυχίο ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών ή απόφοιτο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

1 Καθηγητής κοσμήματος με πτυχίο ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών ή απόφοιτο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

1 Καθηγητής αγιογραφίας με πτυχίο ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών ή απόφοιτο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

2 Καθηγητές κλασικού μπαλέτου ή ρυθμικής με δίπλωμα της ανωτέρας σχολής χορού, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

2 Καθηγητές μοντέρνων χορών απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή

επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής

2 Καθηγητές παραδοσιακών χορών απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδίκευση στο χορό ή απόφοιτοι

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία, «Ο.Α.Π. Δ. Κορυδαλλού», Κορυδαλλός Αττικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος, είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από μαθητές για την στελέχωση τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», Σολωμού 2-4, Τ.Κ. 181 21, Κορυδαλλός Αττικής.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e–mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4944364-365 & 210 4967116,

(εργάσιμες ημέρες, 10.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-11-2018 έως και 30-11-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie