ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποψήφιους φοιτητές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» (ΦΕΚ ίδρυσης 3650/τ. Β/27-08-2018).

Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση».

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που αφορούν τους επιμέρους κλάδους της Διοίκησης, με γνώμονα την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

γ) Η απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη, τόσο στον ιδιωτικό, στο δημόσιο, αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των φοιτητών να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις, σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει:

 1. την κατανόηση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων διοίκησης και λειτουργικών τεχνικών,
 2. αυτοπεποίθηση στην αξιολόγηση και στην ανάλυση σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων, καθώς και στη λήψη αποφάσεων,
 3. μια προσέγγιση συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων, ώστε να επικοινωνούν με σαφήνεια και περιεκτικότητα, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με δυνητικούς συνεργάτες τους,
 4. την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά και στρατηγικά,
 5. τη δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας προθεσμίες και κάτω από συνθήκες πίεσης
 6. τη δυνατότητα να αναλάβουν ανεξάρτητη εφαρμοσμένη έρευνα και να παράγουν σημαντική διατριβή σε ένα εγκεκριμένο θέμα,
 7. τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ευαισθησίας και τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα δια-πολιτισμικό, πολυεθνικό, ομαδικό περιβάλλον.

Τοποθεσία

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην πόλη της Καλαμάτας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με μικτό τρόπο διδασκαλίας (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης).

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.980€, τα οποία καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης άτομα των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/τ. Β/10-08-2018).

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται στους τριάντα (30).

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017. επίσης, πρέπει να έχουν καλή γνώση (επιπέδου Β2 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική ή γαλλική.

Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία συνεντεύξεων, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις γλώσσες της παραγράφου 1, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλει δήλωση σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος φάκελο υποψηφιότητας από 11 Σεπτεμβρίου 2018 έως 21 Σεπτεμβρίου 2018. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας ταχυδρομείου) στην εξής διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση

ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τ.Κ. 24100 Αντικάλαμος, Μεσσηνία

Προσοχή: Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας κατά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δε θα καταθέσουν εκ νέου.

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση (διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα)
 2. Ευκρινές αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή άλλων ισότιμων με ΑΕΙ σχολών (εσωτερικού ή εξωτερικού). Ειδικότερα, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού απαιτείται πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, στο οποίο θα αναγράφεται η βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών.
 3. Ευκρινές αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 4. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές αντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο. Σε περίπτωση μη κατοχής αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να είναι από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ή από εργοδότες/συνεργάτες.
 6. Ευκρινές αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 8. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:
 • Αποδεικτικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει.
 • Πρόσθετο τίτλο σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον υπάρχουν).
 • Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω αλλά αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Αξιολόγηση

Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή στην προφορική αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με το ν. 4485/18. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται με βάση τα ειδικότερα κριτήρια, που αναγράφονται στην κατ’ έτος προκήρυξη:

Βαθμολογία Πτυχίου – Συντελεστής βαρύτητας 40%

Βαθμολογία Επαγγελματικής Εμπειρίας – Συντελεστής βαρύτητας 10%

Κάθε μήνας μοριοδοτείται με 2 μόρια, με ανώτατο τα 120 μόρια.

Βαθμολογία Ξένης Γλώσσας – Συντελεστής βαρύτητας 20%

Καλή Γνώση                       40

Πολύ Καλή Γνώση            60

Άριστη Γνώση                   80

Βαθμολογία Συνέντευξης – Συντελεστής βαρύτητας 30%

Η επιτροπή, κατά τη συνέντευξη, αξιολογεί:

α) Την ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης γνώσεων.

β) Τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, κίνητρα καριέρας.

γ) Τη δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.

δ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, εκτός της πτυχιακής εργασίας.

ε) Τις συστατικές επιστολές, που έχουν αποσταλεί.

στ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κ.λπ.)

Εκτός από τη συνέντευξη είναι δυνατή, συμπληρωματικά, η γραπτή εξέταση των υποψηφίων πάνω σε θέματα γενικών γνώσεων και συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ύστερα από σχετική απόφαση της ΣΕ.

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://tms.teipel.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ: 2721045300, email: [email protected])
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie