Αναλυτικές οδηγίες για Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών (PDF)

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, παρέχονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με: α. την κατάρτιση και υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.)/Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π) οπωροκηπευτικών β. τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους των ΟΠ/ΕΟΠ

Τα παραπάνω, στα πλαίσια εφαρμογής του καθεστώτος της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών (Κ.Ο.Α) του τομέα των

οπωροκηπευτικών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠ/ΕΟΠ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
Αιτήσεις ΕΠ από τις ΟΠ/ΕΟΠ 

1. Υποβολή

Οι αναγνωρισμένες Ο.Π./Ε.Ο.Π, οι οποίες έχουν λάβει αναγνώριση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 της με αριθμ. πρωτ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ, έχουν τη δυνατότητα υποβολής Ε.Π. διάρκειας τριών έως πέντε ετών σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω ΥΑ), τα οποία εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου.
Τα εν λόγω προγράμματα αξιολογούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12, 14 και 15 της αριθμ. πρωτ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ και εφαρμόζονται σε

ετήσιες περιόδους από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου.

Μορφή και περιεχόμενο 

2.1 Τα νέα Ε.Π ή οι τροποποιήσεις των Ε.Π (όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία) των αναγνωρισμένων Ο.Π/Ε.Ο.Π συντάσσονται και υπογράφονται από γεωπόνο σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α /29.12.00), όπως ισχύει.

2.2 Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων της αριθμ. πρωτ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ, οι σχετικές αιτήσεις των Ε.Π των αναγνωρισμένων Ο.Π/Ε.Ο.Π περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα

ακόλουθα στοιχεία:

Α. Αιτήσεις για νέο ΕΠ: 

1) Σύντομο ιστορικό, ανθρώπινο δυναμικό, οργανωτική δομή της Ο.Π/Ε.Ο.Π.

2) Περιγραφή της αρχικής κατάστασης, με βάση, ενδεχομένως, τους κοινούς δείκτες εκκίνησης που απαριθμούνται στο σημείο 5 του παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2017/892.

3) Πίνακα με αναλυτική περιγραφή των υποδομών της ΟΠ την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

Ο Πίνακας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, μέσα συλλογής, ψυκτικούς θαλάμους, γραμμές διαλογής, γραμμές συσκευασίας κ.α. και επιπλέον αναλυτική περιγραφή δυναμικότητας, χωρητικότητας και προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιείται κάθε εγκατάσταση.

4) Καταγραφή αριθμού μελών τρέχοντος έτους.

5) Καταγραφή όγκου και αξίας εμπορευθείσας παραγωγής κατά προϊόν για το προηγούμενο έτος και εκτίμηση για το τρέχον και το επόμενο έτος.

6) Τους στόχους του προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη των προοπτικών παραγωγής και των δυνατοτήτων διάθεσης, καθώς και εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το πρόγραμμα πρόκειται να συμβάλει στην εθνική στρατηγική και είναι συνεπές με τους στόχους της.
Ως προς την ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων, ο προϋπολογισμός μιας δραστηριότητας -δράσης του Ε.Π μπορεί να ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως το 60% του συνολικού Επιχειρησιακού Ταμείου (Ε.Τ) για κάθε έτος του Ε.Π.
Η περιγραφή των στόχων αναφέρει μετρήσιμους στόχους, με σκοπό τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της προόδου που συντελείται σταδιακά ως προς την υλοποίηση του προγράμματος.

7) Τα προτεινόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων

8) Τη διάρκεια του προγράμματος και

9) Τις χρηματοδοτικές πτυχές, ειδικότερα δε: 

i) τη μέθοδο υπολογισμού και το επίπεδο των χρηματικών εισφορών

ii) τη διαδικασία για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου

iii) τις πληροφορίες που απαιτούνται για να δικαιολογηθεί το ενδεχομένως διαφοροποιημένο ύψος των εισφορών? και

iv) τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος.

10) Αναφορά: 

  • του βαθμού στον οποίο τα διάφορα μέτρα συμπληρώνουν άλλα μέτρα και συνάδουν με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που χρηματοδοτούνται ή είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από άλλα ταμεία της Ένωσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 3.2, σημείο α της αριθμ. πρωτ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ και
  • ότι το ΕΠ δεν συνεπάγεται κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης από ταμεία της Ένωσης.

11) Τα ΕΠ περιλαμβάνουν υποχρεωτικά περιβαλλοντικές δράσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 έως 7 της αριθμ. πρωτ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ. Περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις ή το 10% των δαπανών του ΕΠ να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.

Β. Αιτήσεις για τροποποίηση ΕΠ 

Β1. Τροποποιήσεις ΕΠ για τα επόμενα έτη και κατά τη διάρκεια του έτους: 

Περιλαμβάνουν: 

1) τα ανωτέρω αναφερόμενα σημεία της περίπτωσης Α, εκτός των σημείων 1) και 2).

2) δικαιολογητικά τα οποία αναφέρουν τον λόγο, την φύση και τις επιπτώσεις των αλλαγών.
Β2.Τροποποιήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς προγενέστερη έγκριση από την αρμόδια Εθνική αρχή.

Οι ΟΠ μπορούν να τροποποιήσουν τα ΕΠ κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης χωρίς προγενέστερη έγκριση από την αρμόδια Εθνική αρχή του, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δεν αιτούνται νέες δράσεις για το ΕΠ, πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το έτος υλοποίησης.
β. Το ποσοστό αύξησης ή μείωσης των ήδη εγκεκριμένων δράσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του ποσού των ήδη εγκεκριμένων με την προϋπόθεση ότι το συνολικό εγκεκριμένο επιχειρησιακό ταμείο παραμένει σταθερό.
γ. Η τιμή μονάδος των εν λόγω δράσεων δεν τροποποιείται.
δ. Η αύξηση ή η μείωση του κόστους των δράσεων δεν αφορά εγκεκριμένες δράσεις των οποίων ο προϋπολογισμός έχει περικοπεί με την απόφαση έγκρισης.
ε. Πληρείται η προϋπόθεση της παρ.7.4 του άρθρου 12 της αριθμ. πρωτ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ.
2.3 Τα Ε.Π και οι τροποποιήσεις τους συνοδεύονται από τα παρακάτω έγγραφα:

1) Την αίτηση του επιχειρησιακού ταμείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) και την απόδειξη της δημιουργίας του (βεβαίωση τράπεζας σχετικά με το λογαριασμό που η ΟΠ χρησιμοποιεί ως λογαριασμό επιχειρησιακού ταμείου)
2) Γραπτή δήλωση της ΟΠ στην οποία αναγράφεται ότι :
α) συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στον Καν(ΕΚ) 1308/2013, τον κατ? εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2017/891 και τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2017/892, όπως ισχύουν
β) δεν έχει λάβει ή δεν θα λάβει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε άλλη ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση σχετικά με δράσεις επιλέξιμες για ενίσχυση δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 στον τομέα των οπωροκηπευτικών και
γ) τα αγροτεμάχια των παραγωγών μελών της ΟΠ είναι ταυτοποιημένα στο ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης

3). Απόφαση αρμοδίου οργάνου της Ο.Π. σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα στην οποία αναφέρονται αναλυτικά ανά μέτρο οι αιτούμενες δράσεις, το ύψος της δαπάνης τους και το συνολικό κόστος αυτών.

4). Βεβαίωση ορκωτού λογιστή στην οποία προσδιορίζεται, ελέγχεται και πιστοποιείται η αξία εμπορευθείσας παραγωγής της περιόδου αναφοράς, για τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η οργάνωση παραγωγών και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος ΙΧ- Οπωροκηπευτικά, του Καν. (ΕΕ) 1308/2013.

5). Για κάθε δράση και προκειμένου να τεκμηριωθεί ο προϋπολογισμός της, συμπληρώνεται ο παρακάτω Πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο η ΟΠ κατέληξε στον αιτούμενο προϋπολογισμό.

Πιο συγκεκριμένα αποτυπώνεται η έρευνα αγοράς την οποία διενεργούν οι ΟΠ

π.χ. έρευνα στην τοπική αγορά, προσφορές (τουλάχιστον 2), έρευνα στο διαδίκτυο (με αναφορά του σχετικού συνδέσμου-link), αλληλογραφία με προμηθευτές κλπ, προκειμένου να επιλέξουν την χαμηλότερη προσφορά.

Τα στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται στον Πίνακα περιλαμβάνονται και στον φάκελο του επιχειρησιακού προγράμματος.
Δείτε αναλυτικά

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download
Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie