Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Μεσσήνης

Τα ονόματα και τις αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων ανακοίνωσε χθές το πρωί ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Τσώνης. 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Μεσσήνης
Έχοντας υπόψη:
1.    Τα άρθρο 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010.
2.    Την υπ’ αριθ. 15150/15-04-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει.
3.    Την υπ’ αριθ. 1/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.
4.    Το από 18-01-2015 πρωτόκολλο ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής που προέκυψε με την ανωτέρω απόφαση.
5.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15-03-2013 ΦΕΚ Β’ 630) για τον Δήμο Μεσσήνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  23.885 κατοίκους.
6.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Μεσσήνης έχει οχτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
7.    Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μεσσήνης (ΦΕΚ 1917/τ.Β’/08-09-2015)
8.    Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017) «αντιμισθία Αντιδημάρχων»
9.    Τις 3968/28-02-2017 και 4659/07-03-2017 αποφάσεις Δημάρχου Μεσσήνης «ορισμός Αντιδημάρχων».
10. Την 29463/13-12-2017, παραίτηση του κ., Χριστόπουλου Χρίστου του Σταύρου, από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου.
11. Την 29532/13-12-2017 απόφαση Δημάρχου Μεσσήνης περί αποδοχής της παραίτησης του Αντιδημάρχου κ., Χριστόπουλου Χρίστου του Σταύρου, από τα καθήκοντα του από 14-12-2017.
12. Την με αρ. πρωτ. 301317/21-12-2017, παραίτηση του κ. Ξαρχάκου Νικολάου του Δημητρίου, από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου.
13. Την 30233/27-12-2017 απόφαση Δημάρχου Μεσσήνης «αποδοχή παραίτησης του Αντιδημάρχου, Ξαρχάκου Νικολάου του Δημητρίου, αντίστοιχα,  από τα καθήκοντα του από 01-01-2018.
                                                                                        
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.       Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Μεσσήνης, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 01-01-2018(εφόσον η δημοσίευση της παρούσης προηγηθεί της 01-01-2018) έως τις 31-08-2019, τους Ξενόγιαννη Νικόλαο του Βασιλείου, και Χονδρό Νικόλαο του Σταύρου.
Β.  Τροποποιεί τις 3968/28-02-2017 και 4659/07-03-2017 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου Μεσσήνης «ορισμός Αντιδημάρχων», ως προς τις αρμοδιότητες, και μεταβιβάζει συνολικά τις αρμοδιότητες σε όλους τους Αντιδημάρχους και συγκεκριμένα όπως παρακάτω:
1.            Στον Αντιδήμαρχο, Ξενόγιαννη Νικόλαο του Βασιλείου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
·                     της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. και του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων.
·                     τις αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας & διά βίου μάθησης, της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2.            Στον Αντιδήμαρχο, Νικολόπουλο Αντώνιο του Κωνσταντίνου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
·                     της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών, εκτός των αρμοδιοτήτων της ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.
3.            Στον Αντιδήμαρχο Γεωργακόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
·                     της Δ/νσης των Διοικητικών Υπηρεσιών.
·                     της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
4.            Στον Αντιδήμαρχο, Χονδρό Νικόλαο του Σταύρου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
·                     του Τμήματος Διοίκησης Παιδικών Σταθμών, της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων,
·                     τις αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας & διά βίου μάθησης, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας & διά βίου μάθησης, της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων,
·                     τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και νέας Γενιάς και Απασχόλησης, του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και νέας Γενιάς και Απασχόλησης, της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων,
5.            Στην Αντιδήμαρχο Παναγοπούλου –  Μπρακουμάτσου  Γεωργία του Κωνσταντίνου στην οποία παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
·                     της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και άμεσης επέμβασης.
·                     του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Διαφάνειας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) & Τουρισμού,
·                     τις αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Απασχόλησης, της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6.            Στον Αντιδήμαρχο, Τράκα Ανδρέα του Νικολάου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
·                     του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και άμεσης επέμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7.            Στον Αντιδήμαρχο, Καρύδη Χρήστο του Δημητρίου στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία λόγω επιλογής από τον ίδιο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
·                     Του Γραφείου ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, της προστασίας του καταναλωτή και της χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
·                     Του Αυτοτελές Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας
Γ.    Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δ.       Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παναγοπούλου –  Μπρακουμάτσου  Γεωργία του Κωνσταντίνου  που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Ε.        Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας τους.
ΣΤ.     Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, και να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie