Πρόθεση για αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθμών μετά τα κανάλια

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης γνωστοποίησε την πρόθεση για διαβούλευση νομοσχεδίου για αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

Όπως σημειώνεται, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τον καθορισμό του χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής (ψηφιακό ραδιόφωνο), την επιλογή των Κέντρων Εκπομπής και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

Στα σημαντικότερα σημεία του -υπό διαβούλευση νομοσχεδίου- περιλαμβάνονται τα εξής:

Η διαδικασία αδειοδότησης διενεργείται από το ΕΣΡ, το οποίο θα εκδώσει τη σχετική προκήρυξη.

Oι άδειες διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί διακρίνονται σε ενημερωτικούς και μη και αδειοδοτούνται αντιστοίχως.

Με απόφαση του Υπουργού ΨΗΠΤΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών.

H τιμή εκκίνησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και ΨΗΠΤΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ.

Η χρονική διάρκεια των αδειών ορίζεται στα δέκα (10) έτη.

 

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου διευκρινίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Εταιρείες και κοινοπραξίες οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, και Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.

Το ελάχιστο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο των υποψηφίων, καθορίζεται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ.

Σε άλλο σημείο διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας, ανήκουν σε τελικό βαθμό σε φυσικά πρόσωπα. Εφόσον είναι ανώνυμες, οι μετοχές τους είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση ανωνύμων εταιριών που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών, κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν έδρα, προσκομίζεται βεβαίωση από αρμόδια Αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

Αρνητικές προϋποθέσεις – Ασυμβίβαστες ιδιότητες – Πόθεν έσχες υποψηφίων

Οι εταίροι ή οι μέτοχοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ανώνυμη εταιρία, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία. Το ΕΣΡ οφείλει να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως άνω ιδιότητες. Οι εν λόγω εταίροι ή μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν.
Επίσης διευκρινίζεται πως οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό που θα εξασφαλίζει την άρτια και υψηλή τεχνική εκπομπή του προγράμματος, το αργότερο έξι μήνες μετά τη χορήγηση της άδειας.

Στην ανακοίνωση τέλος υπάρχουν και λεπτομέρειες που αφορούν το περιεχόμενο του μεταδιδόμενου προγράμματος. Μεταξύ άλλων η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να καλύπτει το σύνολο του εικοσιτετραώρου. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού πρέπει να περιλαμβάνει καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, με το 50% του χρόνου να αφορά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος αν πρόκειται για περιφερειακό σταθμό. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα πρέπει να υπάρχουν είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες ενημερωτικών εκπομπών, εκ των οποίων, ως προς τους σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, το 50% θα πρέπει να αφορά σε τοπικά θέματα. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος μη ενημερωτικού σταθμού, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού.

Όροι συμμετοχής

Στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι δεν πρέπει να τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία στη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους, ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Επίσης πρέπει να είναι ασφαλιστικά, φορολογικά και τραπεζικά ενήμεροι και δεν πρέπει να εμπίπτουν στην απαγόρευση συγκέντρωσης ελέγχου που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 5 του ν. 3592/2007.

Ο έλεγχος των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται από το ΕΣΡ και στη συνέχεια συντάσσεται κατάλογος με τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία, καθώς και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται. Οι τελευταίοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων. Μετά την κοινοποίηση του καταλόγου των προεπιλεγόντων, το ΕΣΡ θα γνωστοποιήσει την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Διαδικασία δημοπρασίας

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας γίνεται μέσω διαδικασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της τιμής εκκίνησης. Η διάρκεια κάθε γύρου, ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, κ.ά., καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. Πριν την ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε δημοπρατούμενη άδεια διεξάγεται –εντός 45 ημερών- από την Ανεξάρτητη Αρχή έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων για κάθε προσφορά. Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις: α. η πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή, β. η δεύτερη εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.
Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie