«Ναι» στην πρόταση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη από το Δημοτικό Συμβούλιο

Στη 15η/2017 συνεδρίασή του συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και έλαβε αποφάσεις επί 34 θεμάτων, εκ των οποίων ένα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα σημαντικότερα θέματα, επί των οποίων έλαβε αποφάσεις το Σώμα, είναι τα εξής:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, που αφορά στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με σκοπό να υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η πρόταση, την οποίαν μπορείτε να δείτε εδώ, υποβλήθηκε ήδη στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου, συνεστήθη Ενδιάμεσος (τοπικός) Φορέας Διαχείρισης Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτός εγκρίθηκε με την 256/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την εποπτεία του τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας.
Οι αρμοδιότητες του Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Καλαμάτας είναι η αξιολόγηση των προτάσεων, οι οποίες θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μόνο ως προς τη συνάφειά τους αφενός με την ΣΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας και αφετέρου με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.
Η στελέχωση του Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Καλαμάτας ορίσθηκε ως κάτωθι:
1. Ανδρικοπούλου Ευγενία, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
2. Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, υπάλληλος του τμήματος Εκτέλεσης Έργων
3. Μαραβά Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλος του τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
4. Τριανταφυλλίδη Βασιλική, ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού MSc Διασφάλιση Ποιότητας, προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
5. Φράγκος Βασίλειος, ΠΕ 1 Οικονομολόγων, MSc Τραπεζική Οικονομική, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου και Αιρετών.
Η Αστική Αρχή (Δήμος Καλαμάτας) δεσμεύεται ότι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι δε θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση ή και επίβλεψη δράσεων /έργων / πράξεων, τις οποίες θα έχουν αξιολογήσει.
Η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παναγιώτα Ντίντα ορίσθηκε συντονίστρια της ΣΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας.

2. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την απόφαση ένταξης της Πράξης για τη συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης όλη τη Μεσσηνία. Υπενθυμίζεται ότι, με Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας, με περιοχή ευθύνης όλη τη Μεσσηνία.
Στο πλαίσιο της Δράσης 9.ii.3 του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αντικείμενο την «Λειτουργία one stop shop / Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες», θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός, αποτελούμενος από την Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη (Επιτελική / Συντονιστική Δομή) και πέντε Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας, ο οποίος θα αξιοποιεί εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές κοινωνικής δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ατόμων και ομάδων του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, μετανάστες, ρομά, άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, κ.λπ.
Η Πράξη αφορά στη σύσταση και λειτουργία για 3 έτη διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας στη Μεσσηνία με δικαιούχο το Δήμο Καλαμάτας και εταίρους τους Δήμους Δυτικής Μάνης, Τριφυλίας, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος, Μεσσήνης.
Επισημαίνεται ότι οι Δήμοι-Εταίροι θα υποστηρίζονται μέσω κινητής μονάδας, η οποία αποτελεί βραχίονα του Κέντρου Κοινότητας.
Ως περιοχή παρέμβασης της Πράξης προσδιορίζεται το σύνολο της Μεσσηνίας, με διάρθρωση σε επίπεδο Δήμου, έτσι ώστε να μην υπάρχει διάκριση στην παροχή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής κάθε πολίτη (εκτός Δήμου – έδρας, απομακρυσμένες ή/και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές). Σκοπός είναι να καταπολεμηθεί με ουσιαστικό τρόπο ο κοινωνικός αποκλεισμός με βασική παράμετρο τη χωρική διάσταση και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Τα Κέντρα Κοινότητας, με περιοχή ευθύνης το Νομό, διαμορφώνουν ένα ενιαίο δίκτυο υπηρεσιών αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης, με στόχευση στις ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες, διαρθρώνονται δε ως εξής:
• Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο έδρας του Νομού
• Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων του Νομού.
Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και στην κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση, των ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού.
Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, περιλαμβάνει 3 κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο Κοινότητας, μέσω τεκμηριωμένων παραπομπών, διασυνδέει τους ωφελούμενους (άτομα, οικογένειες) με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας και της Κινητής Μονάδας θα προσληφθούν με διαδικασίες ΑΣΕΠ τα εξής στελέχη, για ένα έτος:
• ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Κοινωνικοί Λειτουργοί: 2
Ψυχολόγος: 1
• ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
Κοινωνικός Λειτουργός: 1
Ψυχολόγος: 1
Οδηγός: 1.
Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε 362.880 ευρώ με το ΦΠΑ.

3. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΙΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Με δεύτερη ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών την ένταξη της Καλαμάτας στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων, εξαιτίας των θανάτων πολλών πολιτών και των δεινών που η πόλη υπέστη κατά τη διάρκεια της Κατοχής από τις δυνάμεις του Άξονα.

4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ

Εγκρίθηκε η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Καθορίσθηκαν τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή – επανεγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για την περίοδο 2017 – 2018. Αιτήσεις είναι δυνατόν να κατατεθούν από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 30 του μήνα. Τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια μπορείτε να δείτε εδώ.

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ

Η ανάδοχος για την κατασκευή του Μεγάρου Χορού κοινοπραξία κοινοποίησε όχληση – πρόσκληση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, που είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την παραλαβή του έργου. Η ΔΤΥ την απέρριψε λόγω ορισμένων σοβαρών εκκρεμοτήτων. Η ανάδοχος κοινοπραξία κατέθεσε ένσταση, την οποία εκδίκασε το Δημοτικό Συμβούλιο και την απέρριψε.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΑΤΣΑΣ ΤΑΞΙ

Εγκρίθηκε η μεταφορά πιάτσας ταξί από τη νότια στη βόρεια πλευρά της οδού Σόλωνος (πλησίον της διασταύρωσης με την Αριστομένους), από την οδό Ψαρών και μέχρι τον πέτρινο κάδο, καθώς και ο καθορισμός 9 θέσεων ταξί με ανατολική κατεύθυνση. Αιτίες είναι τα έργα ανάπλασης στην περιοχή «Ουζάκια» και η μεταφορά του ποδηλατόδρομου δυτικότερα.

8. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση τεμαχίων δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης 50 τετρ. μέτρων το καθένα σε 8 ενδιαφερόμενους, για την εγκατάσταση βιολογικών λαχανόκηπων. Αυτό το πείραμα αστικής γεωργίας πέτυχε και σήμερα τα τεμάχια δημοτικών λαχανόκηπων, σε διάφορα σημεία στην ανατολική και δυτική Καλαμάτα, ανέρχονται σε 100. Ο Δήμος προσφέρει δωρεάν νερό, καλό χώμα και συμβουλές από τους γεωπόνους του.
Σημειώνεται ότι εξακολουθεί η ζήτηση για την παραχώρηση τεμαχίων, γι’ αυτό και ο Δήμος Καλαμάτας θα δημιουργήσει νέους λαχανόκηπους, προκειμένου να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις.

9. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΦΟΔΣΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΚΑ

Δόθηκε έγκριση για τη σύναψη χρησιδανείου, διάρκειας έως 15 έτη, με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, με σκοπό την απόδοση προς χρήση στο Δήμο Καλαμάτας του αποκατεστημένου τμήματος ΧΑΔΑ Μαραθόλακκας.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie