Την ίδρυση Ομοσπονδιών Αγροτικών Συνεταιρισμών ανά περιφέρεια προβλέπει επικείμενη τροποποίηση του ν. 4384/2016

Σε διαβούλευση τέθηκε μαζί με το νομοσχέδιο για τη “Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις” προσθήκη στο νόμο 4384/2016 περί συνεταιρισμών, που προβλέπει την ίδρυση Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ο.Α.Σ.) ανά περιφέρεια. Στη συνέχεια, οι Ομοσπονδίες ανά περιφέρεια θα μπορούν να συστήσουν τη Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας (Σ.Α.Σ.Ε.).

Αναλυτικά, το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, που έχει μπει σε διαβούλευση μέχρι τις 24 Απριλίου αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 15 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78)

1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4384/2016, προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, ως εξής:

«4. Το 51% τουλάχιστον των ΑΣ, που έχουν την έδρα τους στην ίδια Περιφέρεια και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώου του άρθρου 19 μπορούν να συνιστούν Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών, στο εξής Ο.Α.Σ.. Σε μία Ο.Α.Σ. μπορεί να συμμετέχουν και ΚΑΣ της παρ. 1, που έχουν την έδρα της στην ίδια Περιφέρεια.

5. Η Ο.Α.Σ. εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής και μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, την ενθάρρυνση των συνεταιριστικών συνεργασιών και την προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας.

6. Η γενική συνέλευση της Ο.Α.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των μελών της, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου. Οι ΑΣ και ΚΑΣ που είναι μέλη της Ο.Α.Σ. εκλέγουν τους αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της ΟΑΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

7.Το 51% τουλάχιστον των Ο.Α.Σ. έχουν την δυνατότητα να συνιστούν την Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας, στο εξής Σ.Α.Σ.Ε, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των Ο.Α.Σ. και ΚΕΑΣ.

8. Η Σ.Α.Σ.Ε θα εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και θα επιμελείται της τήρησης των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών από τα μέλη της. Ασκεί κάθε δραστηριότητα για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της, διαδίδει με κάθε πρόσφορο μέσο την ιδέα του συνεργατισμού και παρέχει κάθε βοήθεια στα μέλη της, για την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.

9. Η γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ο.Α.Σ., οι οποίοι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις τους. Κάθε Ο.Α.Σ. εκλέγει αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. Οι ΚΕΑΣ εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε. όπως το καταστατικό θα ορίσει.

10. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε αποτελούν σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Θέματα σχετικά με της αρχαιρεσίες, το χρόνο σύγκλησης, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. Οι ανωτέρω οργανώσεις εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 19 και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 εποπτεύει την νόμιμη λειτουργία τους. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες.»

2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4384/2016, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Για την έναρξη λειτουργίας του, ο ΟΔΙΑΓΕ με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης επιστρέφεται σταδιακά και ατόκως, εντός επτά (7) ετών από την καταβολή της επιχορήγησης, στον κρατικό προϋπολογισμό.»

Επιπλέον, στο άρθρο 16 γίνεται λόγος για το πώς θα μετατραπούν οι αναγκαστικές ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, άρθρο που αφορά ουσιαστικά μόνο την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου:

Άρθρο 16 – Μετατροπή αναγκαστικών ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών

Οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του α.ν. 1390/1938 συγχωνεύονται με απορρόφηση από την αντίστοιχη Αναγκαστική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου που τους διέπουν, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4384/2016, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση, οι Αναγκαστική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών μετατρέπεται αυτοδικαίως σε Αναγκαστικό Αγροτικό Συνεταιρισμό και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και την ισχύουσα νομοθεσία περί Αγροτικών Συνεταιρισμών.

agro24.gr
Αφήστε μια απάντηση

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΡΝΟΥΜΕ Κέντρο απορρήτου Ρυθμίσεις απορρήτου Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Cookie